Publicacions de l'ICO
Index >> Què oferim >> Divulgació >> Publicacions >> RCO >> Normes de publicació

Menú de la revista


Enllaços útils

Segueix-nos:

   

Publons
Blog RCO
Premis RCO

Normes de publicació de la RCO

  
 
La Revista Catalana d’Ornitologia (RCO) publica articles de recerca inèdits en català, castellà o anglès sobre qualsevol aspecte d’ornitologia, incloent també manuscrits de revisió o plantejaments teòrics sobre les diverses branques de l’ornitologia. Es consideraran de forma especial aquells treballs que de manera directa o indirecta estiguin relacionats amb l’anellament científic d’ocells. Es publicaran dades faunístiques sobre noves citacions, o treballs sobre anormalitats (e.g. albinisme parcial, malformacions, muda, etc.) sempre que incloguin revisions elaborades sobre les espècies o temes tractats. Els treballs que incloguin descripcions d’experiments amb aus només seran acceptats si els procediments emprats estan clarament descrits i acompleixen les normes ètiques i legals per a la manipulació dels animals. El revisors estan convidats a expressar qualsevol dubte ètic que es plantegin respecte als procediments experimentals. Cap dels manuscrits presentats a la Revista Catalana d’Ornitologia pot ser sotmès simultàniament a altres publicacions fins que l’editor no hagi comunicat als autors una decisió sobre el manuscrit.

Els treballs s’enviaran en format electrònic a l’adreça: rco@ornitologia.org, en un únic document RTF o DOC que inclogui el text, les taules i les figures.

Un cop rebut, el manuscrit s’assignarà a un editor. Tots els manuscrits seran sotmesos a revisió per part d’experts. Els autors poden suggerir el nom i adreça de revisors potencials. Un cop revisats, els manuscrits seran retornats als autors juntament amb els comentaris i qüestions plantejats pels revisors. Els treballs que siguin acceptats sota condició de ser revisats s’hauran de retornar a l’editor juntament amb una carta on s'expliquin els canvis efectuats en el treball. Un cop acceptats els treballs, els autors rebran les proves d’impremta dels seus articles maquetades per a la seva correcció. Cap part dels articles podrà ser reproduït sense citar-ne la procedència. De cada treball, els autors en rebran gratuïtament un arxiu en format pdf. Els articles es publicaran en lliure accès a la pàgina web de la revista. Els autors no hauran d'asumir cap cost econòmic per la publicació dels seus treballs.

NORMES GENERALS DE REDACCIÓ

Els textos hauran d’estar redactats amb un llenguatge clar i concís. Es podran redactar en anglès, català o castellà. La revista recomana als autors que redactin els seus treballs en anglès, i per això s’ofereix, sense cap càrrec, un servei de correcció en els treballs finalment acceptats.
Tots els apartats principals del text, excepte la introducció, hauran d’anar precedits d’un encapçalament escrit en negreta. Quan s’utilitzin encapçalaments de segon ordre per indicar subapartats, aquests s’escriuran en cursiva. Cal incloure números de pàgina i línia.
En els abstracts i resums, així com en el text del manuscrit, quan aparegui el nom d’una espècie per primera vegada, es ressenyarà el seu nom comú seguit del seu nom científic en cursiva (e.g. la Cuereta Groga Motacilla flava). Posteriorment, només caldrà utilitzar el nom comú. Tots els noms comuns dels ocells aniran sempre en majúscula, mentre que els noms d’altres animals i organismes aniran en minúscula. S’evitarà el tractament a nivell subespecífic si no és estrictament necessari. Els topònims s’escriuran o bé en la seva forma original, o bé en la llengua en què estigui escrit el treball, seguint sempre el mateix criteri. Els números de l’u al deu, sempre que estiguin en el text, s’escriuran amb lletres, a excepció dels que facin referència a mesures (e.g. cinc ocells, 3 km, 5 cm). S’evitaran sempre les notes a peu de pàgina.
Les dates seguiran el model següent: 25 de gener de 2001, 1-20 de juliol de 1999, del 25 de maig al 15 de juny. Les hores s’expressaran de la forma següent: 12:00 h, 14:15 h, 12:15-13:25. Caldrà utilitzar sempre el sistema mètric internacional.
Sempre que sigui possible, s’evitarà la citació d’informes o memòries no publicades. En el text, les referències bibliogràfiques apareixeran ordenades cronològicament, seguint els models següents, segons el cas:
“...segons Arcos (2001) ...”
“...ha estat definit per Margalida & Bertran (2000) ...”
“...les prospeccions realitzades (Carrera 1986, Oro et al. 1997b, Herrando 1998, Carrera 2000, 2001) ...”

Els manuscrits s’enviaran estructurats en els blocs següents: (1) Pàgina de títol, (2) Text principal, (3) Taules i (4) Figures.

1. PÀGINA DE TÍTOL

La primera pàgina ha d’incloure els següents apartats:

Títol. El títol serà concís però suficientment indicador del contingut de l’article.

Subtítol. S’ha d’afegir un petit títol sobre la temàtica de l’article de no més de 40 caràcters (espais inclosos). Aquest s’utilitzarà com a títol abreujat a l’encapçalament de cada full que pertoqui.

Nom dels autors. S’escriurà el nom i cognom/s de cadascun dels autors, separats per comes.

Abstract. Un resum en anglès, que no ultrapassi les 250 paraules i que mostri l’essència del manuscrit (introducció, material, mètodes, resultats, discussió i conclusions). Si l’article original no està en anglès, estarà encapçalat pel títol del treball en aquesta llengua. No inclourà referències bibliogràfiques.

Paraules clau. Després del resum en anglès s’inclourà una llista, també en anglès, de sis paraules clau amb l’ordre següent: nom comú, nom llatí, tema del treball i àrea geogràfica.

Adreces. Nom, adreça de l’autor o autors.

Adreça de contacte. Adreça de correu electrònic de l’autor de contacte, al qual cal adreçar tota la correspondència.

2. TEXT PRINCIPAL

S’estructurarà seguint els següents apartats:

Introducció. Es donarà una idea dels antecedents històrics del tema, així com de l’interès i la finalitat del treball. Aquest apartat no portarà encapçalament.

Material i mètodes. Inclourà tota la informació necessària sobre les espècies estudiades, la zona d’estudi, els aparells emprats, els mètodes d’estudi i l’anàlisi de les dades, que permeti comprendre i replicar l'estudi.

Resultats. En aquesta secció es presentaran únicament les dades i resultats inèdits obtinguts pels autors.

Discussió. Es discutiran i interpretaran els resultats obtinguts i la seva comparació amb treballs relacionats.

Agraïments. Es mencionaran, si cal, les persones o entitats que han contribuït d’alguna forma a la realització del treball.

Resum. Tots els articles portaran un resum en català i en castellà, que correspondrà a la traducció de l’abstract en anglès. En els articles escrits en anglès, els resums aniran encapçalats pel títol de l'article tradüit. Aquestes traduccions, en el cas d’autors que en desconeguin l’idioma, les realitzarà la revista.

Bibliografia. S’ordenarà alfabèticament per autors i cronològicament per a un mateix autor, afegint les lletres a,b,c ... als treballs del mateix any. Es presentaran segons els models següents:
  • Borràs, A., Cabrera, T., Cabrera, J. & Senar, J.C. 2003. The diet of the Citril Finch (Serinus citrinella) in the Pyrenees and the role of Pine seeds as a key resource. J. Ornithol. 144: 345–353.
  • Clavell, J. 2002. Catàleg dels ocells dels Països Catalans. Bellaterra: Lynx Edicions.
  • Curcó, A. & Estrada, J. 1999. Distribución y abundancia en Cataluña. In Herranz, J. & Suárez, F. (eds.): La Ganga Ibérica (Pterocles alchata) y la Ganga Ortega (Pterocles orientalis) en España.Distribución, abundancia, biología y conservación. Pp. 55–61. Madrid: Colección Técnica. Ministerio de Medio Ambiente.

Els títols abreujats de les revistes seguiran les normes internacionals estàndard. En el cas de dubte, cal posar el títol sencer.

3. TAULES

Cal utilitzar el mateix tipus i mida de lletra que a la resta del manuscrit, i escriure-les a doble espai. S’evitaran les línies verticals. Les taules han d’estar totes ressenyades obligatòriament en el text i han d’anar precedides d’un peu que ha de descriure concisament el contingut de la taula. Els títols seran sempre bilingües, en la llengua de l’article i en anglès o català (cursiva). Cal numerar i ordenar les taules correlativament segons l’ordre d’aparició en el text.

4 . FIGURES I PEUS DE FIGURA

Les figures es numeraran correlativament, seguint l’ordre d’aparició en el text i es reproduiran exactament com siguin presentades pels autors. Totes elles han de seguir el mateix estil de lletra i de presentació. Els autors han de considerar que totes les parts han de ser perfectament llegibles a la mida final, tenint en compte que la seva amplada serà de 6,6 cm (una columna) o 15,6 cm (dues columnes). Només de forma excepcional s’acceptaran fotografies que caldrà lliurar en format d'alta qualitat (mínim 300 ppp) en EPS, JPG o TIF.

Els peus de figura seran clars i concisos. S’escriuran tots junts en un full a part precedint les figures. En el cas que la figura presenti una llegenda, aquesta s’inclourà preferentment en el peu. Els peus seran sempre bilingües en la llengua de l’article i en anglès o català (cursiva).

NOTES CURTES

Aquests manuscrits seguiran el mateix procediment que els articles normals i podran portar els mateixos encapçalaments que aquests. El resum haurà de portar un màxim de 150 paraules. Es consideraran com a Notes Curtes aquells manuscrits que una vegada maquetats no ultrapassin les 5 pàgines. De manera orientativa, això correspon a manuscrits que no superin les 10 pàgines, incloent bibliografia, taules i figures. Les normes per a la seva edició seran les mateixes emprades per als articles.

FOCUS

Aquesta secció de la revista ha estat dissenyada per estimular el debat científic. Pot incloure la revisió de literatura, revisions basades en dades o informes històrics i articles que expressin discussions crítiques, nous punts de vista, idees, hipòtesis i perspectives no convencionals sobre temes actuals en els camps de l’anellament, l’ornitologia, la gestió i la conservació d’aus, o basats en publicacions recents d’aquests camps.
Altres contribucions d’aquesta secció poden ser articles que incloguin tècniques d’anàlisi, disseny d’equips de laboratori o camp, software d’ordinadors o observacions úniques sobre tots els temes d’interès per a anelladors i ornitòlegs, i Cartes a l’editor, que poden explicar, ampliar o facilitar noves anàlisis, comentaris o crítiques útils sobre material publicat prèviament en aquesta revista, o ocasionalment sobre treballs publicats en altres revistes.
Les propostes de treballs per a aquesta secció han de ser discutides amb l’editor executiu. Els autors interessats hauran d’enviar primer una proposta d’un paràgraf (menys de 400 paraules) a l’oficina editorial abans de preparar una versió detallada.
Tots els articles d’aquesta secció estan subjectes a la revisió tradicional per part de dos experts en cada tema excepte les Cartes a l’editor. Qualsevol carta que discuteixi resultats o interpretacions publicades serà tramesa a l’autor de l’article original amb una invitació per respondre. La carta i la resposta seran publicades al mateix temps. La decisió de publicar les cartes rebudes depèn únicament del editor executiu tenint en compte la importància del tema i l’interès per als lectors.Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa